GOOD WORKS

GOOD WORK IN 2018

2018 ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തില്ഴ പ്രളയ ഭാദിത പ്രദേശമായ ഏറണാകുളം ജില്ലയിലെ പറവൂര്ഴ എന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രളയത്തില്ഴ നാശനഷ്ടം സംഭിവച്ച വീടുകള്ഴ ശുചീകരിക്കുന്ന പ്രവര്ഴത്തനങ്ങളില്ഴ വടകര കോസ്റ്റല്ഴ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഇന്ഴസ്പെക്ടര്ഴ ഉള്ഴപ്പെടെ 8 പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ഴ പങ്കെടുത്തു.