JURISDICTION

Jurisdiction of Kattappana Police Station

Kattappana mucipality 34 ward, Kanchiyar panchayath 18 ward and Erattayar panchayth 5 ward