• Nallalam Police Station

  • Nallalam Police Station

  • Nallalam Police Station

  • ലോക്ഡൌണ്‍ കാലത്ത് അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ഭക്ഷണകിറ്റ് നല്‍കുന്നു

  • ലോക്ഡൌണ്‍ വിശേഷം

  • Say 2 No Dowry -സ്ത്രീധനത്തിനെതിരെ നല്ലളം പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ സേനാംഗങ്ങള്‍ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുക്കുന്നു ( 17-07-2021)

  • Say 2 No Dowry

  • ലഹരിക്കെതിരെ11.09.2022 തിയ്യതി നല്ലളം പോലീസും നല്ലളം സ്നേഹത്താഴ്വര റസിഡന്‍സ് അസോസോിയേഷനും സംഘടിപ്പച്ച മനുഷ്യചങ്ങലയും പ്രതിഞ്ജയും

  • ലഹരിക്കെതിരെ11.09.2022 തിയ്യതി നല്ലളം പോലീസും നല്ലളം സ്നേഹത്താഴ്വര റസിഡന്‍സ് അസോസോിയേഷനും സംഘടിപ്പച്ച മനുഷ്യചങ്ങലയും പ്രതിഞ്ജയും

GOOD WORKS

ലഹരിക്കെതിരെ മനുഷ്യചങ്ങലയും പ്രതിഞ്ജയും

ലഹരിക്കെതിരെ11.09.2022 തിയ്യതി നല്ലളം പോലീസും നല്ലളം സ്നേഹത്താഴ്വര റസിഡന്‍സ് അസോസോിയേഷനും സംഘടിപ്പച്ച മനുഷ്യചങ്ങലയും പ്രതിഞ്ജയും നടത്തി

Read More

NOTIFICATIONS

CRIME STATISTICS

Nallalam Police Station