• പ്രശാന്തി.....

  • ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രതിജ്ഞ

  • ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രതിജ്ഞ

  • ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രതിജ്ഞ

  • ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രതിജ്ഞ

  • ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രതിജ്ഞ

GOOD WORKS

The laudable police investigation into the theft of 27 laptops

Cr.No.180/2021 u / s 454, 461, 380 IPC. Twenty-seven laptops worth about Rs 756,000 have been stolen from the computer lab at Iritty Higher Seco...

Read More

NOTIFICATIONS

CRIME STATISTICS

IRITTY Police Station