• kodungallur ps

 • kodungallur ps

 • kodungallur ps

 • Onam celebration 2023

 • Onam celebration 2023

 • Onam celebration 2023

 • Onam celebration 2023

 • Onam celebration 2023

 • Onam celebration 2023

 • Onam celebration 2023

 • Onam celebration 2023

 • ഗാന്ധിജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പരിസര ശുചീകരണം

 • ഗാന്ധിജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പരിസര ശുചീകരണം

GOOD WORKS

കൊടുങ്ങല്ലൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് ISO 9001 അംഗീകാരം

കൊടുങ്ങല്ലൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് ISO 9001 സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമ്മാനിച്ചു.
 09.11.2023 തിയ്യതി  രാവിലെ 10 മണിക്ക് തൃശ്ശൂർ റൂറൽ ജില്ലാ പോലീസ് ആസ്ഥാ...

Read More

NOTIFICATIONS

CRIME STATISTICS

KODUNGALLUR Police Station