179.160 ഗ്രാം MDMA മയക്കു മരുന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു

05.02.2021 തീയ്യതി 10.30 മണി സമയത്ത് രഹസ്യ വിവരം കിട്ടിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍  ബദിയടുക്ക സബ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ അനീഷ്.വി.കെ യും പാര്‍ട്ടിയും, ബദിയടുക്ക ഗ്രാമത്തില്‍ മീത്തലെ ബസാര്‍ എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച...

Read More